ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel


นโยบายการคืนและการเปลี่ยนสินค้า

เมื่อวันที่ : 2020-12-01 21:37:13   3,370

ประกาศ

ฉบับที่ 01/2561

เรื่อง นโยบายคุณภาพ, เป้าหมาย, วิสัยทัศน์, พันธกิจ นโยบายการคืนเงิน/เปลี่ยน/ยกเลิก/ส่งสินค้า

ตามที่ห้างหุ้นส่วนฯ ได้มีเจตนาและความมุ่งมั่นในการที่จะดําเนินกิจการ ให้อยู่ในระบบบริหาร คุณภาพ ดังนั้น ฯ จึงใคร่ขอประกาศนโยบายคุณภาพ, เป้าหมาย, วิสัยทัศน์, พันธกิจ นโยบายการคืนเงิน/เปลี่ยน/ยกเลิก/ส่งสินค้า ในปี พ.ศ. 2561 ดังนี้ คือ

นโยบายคุณภาพ

เรามุ่งมั่นจําหน่ายผลิตภัณฑ์และการให้บริการอย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพื่อนําไปสู่การให้บริการด้วยความเป็นเลิศ จัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเกิดความพึงพอใจสูงสุดบนพื้นฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง”

เป้าหมาย

มุ่งประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้ถูกต้องครบถ้วน 98%

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นําในการจําหน่ายสินค้าคุณภาพสูง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า พนักงานมีความสุข”

พันธกิจ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ให้เกิดความพึงพอใจกับความต้องการของลูกค้า ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานแก่พนักงาน หาพันธมิตรเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ”

นโยบายการคืนเงิน/เปลี่ยน/ยกเลิก/ส่งสินค้า
เราจะทําการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าทันที่ที่คําสั่งซื้อสมบูณณ์ โดยทางลูกค้าปลีกนั้นๆหากมียอดคําสั่งซื้อมูลค่าตั้งแต่ 2,000 บาทถ้วน เป็นต้นไปไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดใดในการจัดส่งสินค้า”
เราจะทําการเปลี่ยนสินค้าที่ชํารุด หรือไม่สมบูรณ์ หรือเกิดความเสียหายจากการขนส่ง ซึ่งไม่ได้เกิดจากการใช้งานผิดวิธีของลูกค้า ให้โดยการแจ้งวันและเวลาที่ซื้อ ภาพถ่ายสินค้า และส่งสินค้าดังกล่าวนั้นกลับมา และสามารถรับสินค้าใหม่ได้ทันที หากสินค้านั้นมีอยู่ในคลังสินค้า หรือทันทีที่มีสินค้าดังกล่าวนั้นส่งมาใหม่”
การเปลี่ยน หรือยกเลิกการสั่งสินค้าล่วงหน้าที่ยังไม่ได้ชําระ ลูกค้าสามารถทําได้โดยแจ้งทางร้านจําหน่ายได้ภายใน 7วัน หลังจากที่ได้ทําการสั่งสินค้าและได้รับการยืนยันคําสั่งแล้ว และหากสินค้าที่ทําการสั่งล่วงหน้าดังกล่าวนั้นลูกค้าทําการชําระแล้ว เราจะคืนเงินให้ทันทีที่การยกเลิกคําสั่งซื้อนั้นๆได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว”

ทางร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการสามารถยกเลิกการสั่งได้ทันทีเมื่อสินค้าที่ได้ทําสั่งล่วงหน้าแล้วนั้นได้รับการยืนยันจาก Games Workshop Ltd.,UK ว่าหมดและเลิกผลิตแล้ว”

ห้างหุ้นส่วนฯ จึงขอให้ทุกท่านได้ทําความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบาย ดังกล่าว เพื่อการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์สูงสุด ตามที่นโยบายของห้างหุ้นส่วนฯได้เขียนขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล


ประกาศนี้มีผลบังคับใช้วันที่ 09 มกราคม พ.ศ.2561 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

     0